Privacyverklaring

Met deze privacyverklaring informeer ik je graag over mijn privacybeleid met betrekking tot mijn diensten. Wanneer je gebruik maakt van het contactformulier op de website, je een offerte aanvraagt of ik een opdracht voor je uitvoer zal ik bepaalde persoonlijke gegevens van jou verwerken. Het doel hiervan is om jou zo snel en goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. In dit privacyverklaring licht ik toe welke informatie ik van jou verzamel, hoe ik deze informatie gebruik en hoe je jouw persoonsgegevens kunt controleren of laten verwijderen.

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website en de afname van mijn diensten. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen aan deze website of mijn diensten, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Heb je vragen over deze privacyverklaring, neem dan gerust contact met mij op via charlotte@studioleemans.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 10 september 2020.

INHOUDSOPGAVE

 1. Toepasselijkheid van deze privacyverklaring
 2. Doel verwerking persoonsgegevens
 3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt
 4. Grondslag verwerking persoonsgegevens
 5. Uitwisseling persoonsgegevens met derden
 6. Beveiliging persoonsgegevens
 7. Bewaartermijn persoonsgegevens
 8. Uitoefenen van jouw rechten


1. Toepasselijkheid van deze privacyverklaring

Ik respecteer jouw persoonsgegevens en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan mij wordt verstrekt of anderszins door mij wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande geef ik uitvoering aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) van wie Studio Leemans persoonsgegevens verwerkt.

Ik verwerk persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, mijn dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met jou te kunnen communiceren.

Studio Leemans behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Gewijzigde versies worden gedateerd gepubliceerd op mijn website. Raadpleeg daarom met regelmaat mijn website (studioleemans.nl).

2. Doel verwerking persoonsgegevens

Ik verwerk jouw gegevens natuurlijk niet zomaar. Ik verwerk persoonsgegevens voor het uitvoeren van mijn bedrijfsactiviteiten, mits hiervoor een wettelijke grondslag is (zie §4 voor de grondslagen). Door jou aan mij verstrekte persoonsgegevens die niet noodzakelijk of relevant zijn voor mijn bedrijfsactiviteiten worden niet verwerkt. De persoonsgegevens die ik verzamel, verwerk ik niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de wetgeving (waaronder de fiscale bewaarplicht) is vereist. Ik verwerk de hierna onder §3 genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende zes doeleinden.

 • Verlenen van communicatiediensten en kleuranalyses, waaronder de uitvoering van een overeenkomst.
 • Administratie en het innen van facturen.
 • Advisering.
 • Voldoen aan mijn juridische & wettelijke verplichtingen.
 • Onderzoek ter verbetering van mijn diensten en producten.
 • Marketing- en communicatieactiviteiten.

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt

Ik verwerk drie categorieën persoonsgegevens van en over jou: 1) naam, adres- en contactgegevens, 2) gegevens ten behoeve van het verlenen van mijn diensten, 3) gegevens van jouw gebruik van mijn website. Ik verwerk deze persoonsgegevens omdat deze door jou als betrokkene op eigen initiatief aan mij zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening door mij zijn verkregen, door derde partijen aan mij kenbaar zijn gemaakt, of via openbare bronnen aan mij bekend zijn geworden.

 • Naam, adres- en contactgegevens

Bij deze categorie gegevens kun je denken aan persoonsgegevens als: voornaam, achternaam, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer en woon-/vestigingsadres. Dit zijn de gegevens die van jou kunnen worden opgevraagd bij het gebruik van het contactformulier, het uitbrengen van een offerte of het verlenen van mijn diensten.

 • Gegevens ten behoeve van het verlenen van mijn diensten

Wanneer ik een opdracht voor jou uitvoer, je een offerte bij mij aanvraagt, een product bij mij bestelt, of ik jou (vrijblijvend) adviseer, verwerk ik jouw persoonsgegevens teneinde deze diensten aan jou te kunnen verlenen. Denk hierbij aan gegevens als: voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsgegevens (vestigingsadres, KVK-nummer, btw-nummer) en financiële gegevens (betalingsgegevens waaronder bankrekeningnummer). In geval van het leveren van een kleuranalyse, verwerk ik ook jouw kleurtype en foto’s van de kleuranalyse.

 • Gegevens van jouw gebruik van mijn website

Wanneer je mijn website (studioleemans.nl) bezoekt, worden onder meer jouw browsertype, locatie, apparaat type, IP-adres en surfgedrag geregistreerd. De website registreert bijvoorbeeld jouw navigatie door de website. Deze gegevens worden geanonimiseerd opgeslagen en verwerkt. De website verzamelt deze informatie ook via cookies. Zie mijn cookieverklaring voor meer informatie over het gebruik van cookies. De link naar mijn cookieverklaring is opgenomen onderaan de website.

4. Grondslag verwerking persoonsgegevens

De hierboven onder §3 genoemde persoonsgegevens verwerk ik uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG.

 • Uitvoering van een overeenkomst.
 • Verkregen toestemming van betrokkene(n).
 • Wettelijke verplichting.
 • Gerechtvaardigd belang.

5. Uitwisselen persoonsgegevens met derden

Ik deel jouw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor mijn bedrijfsactiviteiten en uiteraard met inachtneming van de hiervoor onder §2 genoemde doeleinden en de onder §4 genoemde wettelijke grondslagen. Hierbij kun je denken aan het inschakelen van een derde partij namens en in opdracht van Studio Leemans, zoals een IT-leverancier.

Daarnaast kan ik persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Studio Leemans jouw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door mij ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van jouw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Mijn boekhouder is hier een voorbeeld van.

6. Beveiliging persoonsgegevens

Ik hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van jouw persoonsgegevens en zorg, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval ik gebruik maak van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal ik in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

7. Bewaartermijn persoonsgegevens

Ik bewaar jouw persoonsgegevens die worden verwerkt zolang dat nodig is om de doeleinden te realiseren zoals onder §2 in deze privacyverklaring beschreven.

Voor het uitvoeren van de overeenkomst waarbij jij partij bent, bewaar ik jouw gegevens in beginsel minimaal vijf jaar na afronding van de betreffende opdracht, tenzij en voor zover dat noodzakelijk is om aan mijn wettelijke verplichtingen te voldoen of ten behoeve van potentiële geschillen. Wanneer ik jouw gegevens niet langer nodig heb, vernietig ik deze gegevens of anonimiseren ik deze, zodat ze niet meer naar jou teruggeleid kunnen worden. Voor gegevens waarvoor jouw toestemming vereist is, geldt dat ik deze vernietig of anonimiseer zodra jij je toestemming intrekt.

Gegevens als voor- en achternaam, adres, e-mailadres en de inhoud van e-mails worden gebruikt voor administratieve en financiële (facturatie) doeleinden. Deze gegevens worden zeven jaar bewaard, daar ik wettelijk verplicht ben deze gegevens gedurende zeven jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

8. Uitoefenen van jouw rechten

Op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, zijn jou de volgende rechten toegekend: 1) recht op inzage; 2) recht op rectificatie, aanvulling en beperking; 3) recht op vergetelheid; 4) recht op beperking van verwerking; 5) recht van dataportabiliteit; en 6) recht bezwaar te maken tegen verwerking. Een verzoek tot het uitoefenen van een van deze rechten kun je sturen via onderstaande gegevens.

 1. Recht op inzage

Als je wilt weten welke persoonsgegevens ik van jou verwerk, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen.

 1. Recht op rectificatie, aanvulling en beperking

Indien je van mening bent dat de persoonsgegevens die ik van jou verwerk onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je een schriftelijk verzoek doen om jouw gegevens door mij te laten wijzigen of aan te vullen.

 1. Recht op vergetelheid

In een aantal gevallen kun je vragen om verwijdering of vernietiging van jouw persoonsgegevens. Verwijdering van persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats in de gevallen die zijn beschreven in de wet. Dit omvat situaties waarin jouw persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn in verband met de aanvankelijke doeleinden waarvoor zij werden verwerkt, alsmede in situaties waarin zij onrechtmatig werden verwerkt. Je kunt hiertoe een schriftelijk verzoek doen.

 1. Recht op beperking van verwerking

Je hebt het recht van beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiertoe een schriftelijk verzoek doen. Dit houdt in dat ik de verwerking van jouw gegevens voor een bepaalde periode opschort. Hier kun je bijvoorbeeld om verzoeken in het geval je de juistheid van jouw persoonsgegevens betwist, maar waarbij ik enige tijd nodig heb om de (on)juistheid ervan te verifiëren. Dit recht belet mij niet jouw persoonsgegevens opgeslagen te houden. Ik zal jou informeren voordat de beperking wordt opgeheven.

 1. Recht op dataportabiliteit

Je kunt jouw gegevens verstrekt krijgen in een vorm waarin je deze, indien gewenst, door kunt geven aan een andere organisatie. Je kunt hiertoe een schriftelijk verzoek doen.

 1. Recht om bezwaar te maken tegen een verwerking

Ook kun je bezwaar maken tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens. Dit geldt alleen in geval ik jouw persoonsgegevens als gevolg van een ‘gerechtvaardigd belang’ verwerk. Je bezwaar kun je schriftelijk aan mij kenbaar maken.

Verzoeken en bezwaar zoals hiervoor bedoeld kun je per post of per e-mail richten aan Charlotte Leemans:

Studio Leemans
Charlotte Leemans
Kaap Hoorndreef 66
3563 AW Utrecht
charlotte@studioleemans.nl

Je ontvangt binnen vier weken na ontvangst van jouw verzoek of bezwaar nader bericht van mij.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij ik aan jouw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan wettelijke bewaartermijnen.

Om zeker te weten dat ik op basis van jouw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrek, vraag ik jou ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Ik neem alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op jouw eigen persoonsgegevens.